Uczeń ma prawo do:

 1. Bezpłatnego korzystania z usług oświatowych organizowanych i prowadzonych przez szkołę.

 2. Bezpłatnego korzystania z pomieszczeń szkolnych, urządzeń, sprzętu i pomocy naukowych oraz księgozbioru bibliotecznego w toku nauki szkolnej i zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.

 3. Bezpiecznych i higienicznych warunków nauki zgodnie z wymogami BHP i ochrony przeciwpożarowej.

 4. Prawidłowo zorganizowanego procesu kształcenia zapewniającego aktywne uczestnictwo w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności, zaspakajania jego aspiracji edukacyjnych oraz rozwoju uzdolnień i zainteresowań.

 5. Systematycznej i częstej, jawnej i sprawiedliwej, w oparciu o czytelne kryteria i mierniki, oceny swych wiadomości i umiejętności.

 6. Ochrony i poszanowania własnej godności oraz ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.

 7. Zgłaszania swojemu wychowawcy, pedagogowi lub rzecznikowi praw ucznia: 

  1. niezadowolenia z osiąganych wyników dydaktycznych i wnioskowania o ponowne ich ustalenie,

  2. zaistniałych faktów, które odbiera jako zagrożenie swojej godności lub swego bezpieczeństwa.

 8. Zgłaszania za pośrednictwem swych przedstawicieli dyrektorowi szkoły swojego sprzeciwu wobec oceny szkolnej, jeśli uznaje ją za krzywdzącą.

 9. Swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących wyznawanej religii, a także życia szkolnego, w sposób nie naruszający dobra osobistego.

 10. Wszelkich form opieki socjalnej i wychowawczej organizowanej w szkole i poza szkołą.

 11. Bezpłatnego korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego w związku z nauką i pobytem w szkole.

 12. Swobodnego zrzeszania się w organizacjach dziecięcych i młodzieżowych legalnie działających w szkole, w samorządzie klasowym i szkolnym oraz za ich pośrednictwem wpływania na działalność szkoły. Cele, zadania, zasady i formy działania tych organizacji określają odrębne przepisy.

 13. Otrzymywania nagród przewidzianych w odrębnych wewnętrznych regulaminach szkoły.

 Uczeń ma obowiązek:

 1. Zachowywać się właściwie w trakcie zajęć edukacyjnych, na przerwach śródlekcyjnych oraz w czasie zajęć pozalekcyjnych.

 2. Być zawsze przygotowanym do zajęć szkolnych oraz przynosić wszystkie niezbędne indywidualne środki dydaktyczne i przybory szkolne.

 3. Usprawiedliwiać w terminie 2 tygodni w formie pisemnej nieobecności na zajęciach.

 4. Dbać o czystość stroju i schludny wygląd.

 5. Uczyć się systematycznie, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę dla uczniów, pracować nad własnym rozwojem fizycznym i intelektualnym , rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania.

 6. Aktywnie włączać się do życia społecznego w klasie szkolnej oraz całej zbiorowości uczniowskiej szkoły.

 7. Sumiennie wykonywać polecenia dyrektora szkoły i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole, nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

 8. Okazywać szacunek przełożonym, nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz pozostałym uczniom.

 9. Godnie reprezentować szkołę w konkursach i zawodach sportowych oraz w  kontaktach z pozaszkolnym środowiskiem społecznym i przyrodniczym.

 10. Chronić własne życie i zdrowie przed zagrożeniami.

 11. Troszczyć się o ład i porządek w szkole, o estetykę pomieszczeń szkolnych oraz szanować mienie szkolne jako dobro wspólne.

 12. Stosować się do kar przewidzianych w statucie szkoły.