Szkoła Podstawowa w Boguszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: spboguszyce.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 12.05.2011

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 12.05.2011

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 28.10.2020

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 28.10.2020

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: IDcom Group Sp.z o.o. Sp. k.

Treści lub funkcje niedostępne:

  • Brak wersji kontrastowej strony
  • Brak możliwości zmiany wielkości czcionki
  • Brak prawidłowego dopasowania do wielkości ekranów urządzeń mobilnych
  • Brak przejścia do treści
  • Brak widocznego fokusa na elemenatch serwisu
  • Zdjęcia nie posiadają prawidłowego opisu lub nie posiadają go wcale
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszcych
  • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Powody niedostępności:

  • Trwają prace nad poprawą dostępności

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Mariusz Muszyński adres e-mail: spboguszyce@onet.pl

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejścia do budynku szkoły zaprojektowano od strony północnej, wschodniej oraz zachodniej. Istnieją dwa dostępne dla uczniów wejścia, które zaopatrzono w podjazd dla niepełnosprawnych. Istnieje jeszcze trzecie wejście od strony wschodniej, prowadzące wprost na dziedziniec szkoły zaopatrzone w schody (dwa stopnie). Wejściem tym wchodzą pracownicy szkoły

Dostosowanie korytarzy

Nowa część obejmuje budynek przedszkola i klas pierwszych umiejscowionych na jednym poziomie (parterze) bez progów i schodów jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Dostosowanie schodów

W starej części szkoły istnieją 3 kondygnacje: piwnica z szatniami uczniów klas 1-8, do której prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Parter z korytarzem prowadzącym do nowej części szkoły- przedszkola ze schodami w łączniku, oraz Piętro na które prowadzą schody dwuetapowe. Piętro starej części szkoły jest połączone z 3 kondygnacją części nowej. Pomiędzy tymi częściami występują jednak schody. Stara część szkoły nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Nowa część obejmuje budynek przedszkola i klas pierwszych umiejscowionych na jednym poziomie (parterze) bez progów i schodów jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Sala gimnastyczna znajduję się na parterze i jest dostępna dla każdego, jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Dostosowanie wind

Budynek nie posiada wind

Dostępność pochylni

Do wejścia od strony północnej i zachodniej prowadzą pochylnie przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostępność platform

Budynek nie posiada platform

Dostępność informacji głosowych

Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących

Dostępność pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Miejsce takie znajduje się na parkingu od strony północnej i jest specjalnie oznakowane. Znajduje się w pobliżu wejścia do szkoły na tym samym poziomie bez progów, schodów. Można łatwo dostać się do tej części szkoły.

Prawo wstępu z psem asystującym

Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystentem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych