Zarządzenie NR 01.2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguszycach 

z dnia 27 stycznia 2021 roku 

w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na rok szkolny 2021/2022

 

Podstawa prawna: 

- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156   ze zmianami), 

- Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postepowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji … (Dz.U. z 2015 r. poz. 1942)

 

§ 1
Powołanie komisji

 

1. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej.

2. Celem działania Komisji Rekrutacyjnej jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej/Oddziału Przedszkolnego  w Boguszycach na rok szkolny 2021/2022.

 

§ 2
Skład Komisji

 

Dyrektor SP w Boguszycach powołuje Komisję Rekrutacyjną w składzie: 

 

Mariola Owczarek - przewodnicząca 

 

Olga Kobierska- członek 

Joanna Lewandowska - członek 

Kamila Stańdo- członek

§ 3
Zadania

 

1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy: 

- ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego, w szczególności z zachowaniem obowiązujących zasad rekrutacji

- przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych 

- przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

- sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego 

- możliwość weryfikacji danych zawartych w dostarczonych wnioskach 

- sporządzenie w przewidzianym w przepisach prawa terminie uzasadnień odmów przyjęcia kandydatów, których rodzice o to wystąpili 

- niezwłoczne udzielanie Dyrektorowi szkoły wszelkich wyjaśnień, w szczególności w odniesieniu do kandydatów, których rodzice wnieśli odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej 

- dbanie o przetwarzanie danych osobowych kandydatów w trakcie całego procesu rekrutacji, z poszanowaniem zapisów ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o ochronie danych osobowych 

2. Do zadań Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

- określenie szczegółowego trybu i terminów pracy Komisji Rekrutacyjnej

- organizacja i kierowanie pracami Komisji Rekrutacyjnej

- nadzór nad prowadzeniem dokumentacji prac Komisji Rekrutacyjnej 

- kierowanie żądań przedstawienia przez rodziców dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w dostarczonych wnioskach oraz określenie wiążących ich terminów dostarczenia tych dokumentów 

- występowanie do wójta o potwierdzenie o potwierdzenie  wybranych okoliczności wskazanych w przedstawionym wniosku i dokumentach 

3. Komisja Rekrutacyjna współpracuje z innymi komórkami szkoły, w tym w szczególności z sekretariatem, w zakresie gromadzenia dokumentów oraz kontaktu z rodzicami i kandydatami.

4. Komisja Rekrutacyjna może przyjąć wewnętrzny regulamin działania. Zapis &4 stosuje się odpowiednio

 

§ 4
Zasady pracy

 

1. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje większością głosów przy udziale co najmniej 2/3 pełnego składu Komisji. 

2. W przypadku, gdy Komisja nie jest w stanie wyłonić większości decydujący głos ma Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej. 

3. Protokół postępowania rekrutacyjnego podpisują wszyscy członkowie Komisji Rekrutacyjnej. 

4. Każdemu członkowi Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo zgłoszenia do protokołu zdania odrębnego wraz z uzasadnieniem lub uwag.

 

§ 5
Bezstronność

 

1. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej pracują w niej z zachowaniem zasad profesjonalizmu, rzetelności i bezstronności, zgodnie z obowiązującym w szkole Kodeksem etyki.

2. W przypadku, gdy praca w Komisji Rekrutacyjnej rodzi lub może rodzić ryzyko niezachowania zasad, o których mowa w ust. 1 lub powodować dla członka Komisji konflikt interesów (w szczególności w sytuacji, gdy postępowaniem rekrutacyjnym objęte jest dziecko członka Komisji Rekrutacyjnej lub dziecko członka jego bliskiej rodziny) osoba taka zobowiązana jest do zawieszenia swojej pracy w Komisji i niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Dyrektora szkoły.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Dyrektor szkoły niezwłocznie w trybie zarządzenia zmienia skład Komisji Rekrutacyjnej usuwając z niej członków, o których mowa w ust. 2, zastępując ich innymi osobami lub zmniejszając skład Komisji.

 

§ 6
Postępowanie uzupełniające

 

1. W przypadku, gdy w wyniku postępowania rekrutacyjnego nie wszystkie oferowane przez szkołę miejsca zostały obsadzone Komisja Rekrutacyjna prowadzi także postępowanie uzupełniające.

2. Zadania i zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej w postępowaniu uzupełniającym są identyczne, jak w przypadku podstawowego postępowania rekrutacyjnego. 

3. Z postępowania uzupełniającego sporządza się odrębny protokół.

 

§ 7
Postanowienia końcowe
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Mariusz Muszyński

dyrektor 

 

 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

w roku szkolnym 2021/2022

zgodna z zarządzeniem nr 10.2021 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

z dn. 28 stycznia 2021r.

 

 

 

1. Podstawą przyjęcia do oddziału przedszkolnego dziecka urodzonego w 2015 roku jest DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI, W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM lub WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO.

 

2. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci  urodzone w roku 2015, w stosunku do których powstał obowiązek realizacji przygotowania przedszkolnego. Dziecko w wieku 6 lat realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Do oddziału przedszkolnego mogą również  zostać zapisane, za zgodą rodzica, dzieci urodzone w roku 2016.

 

3. W uzasadnionych przypadkach do oddziału przedszkolnego może uczęszczać dziecko, któremu z ważnych przyczyn odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, zgodnie z zapisem art. 14 ust.1a ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku nr 256 poz. 2572 ze zmianami).

 

4Do grupy przedszkolnej przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2016, 2017 i 2018 na wniosek rodziców.

 

5. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci zamieszkałych poza Gminą Rawa Mazowiecka mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli placówki będą dysponowały wolnymi miejscami. 

 

6. Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach.

  

Kryteria pierwszego etapu:

 

1. Wielodzietność rodziny dziecka – dokument potwierdzający – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. (10 pkt.)

 

2. Niepełnosprawność dziecka – dokument potwierdzający – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (10 pkt.)

 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka – dokument potwierdzający – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (10 pkt.)

 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka – dokument potwierdzający – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (10 pkt.)

 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka – dokument potwierdzający – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (10 pkt.)

 

6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie – dokument potwierdzający – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. (10 pkt.)

 

7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą – dokument potwierdzający – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. (10 pkt.)

 

– Wszystkie dokumenty, o których mowa są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu oraz oświadczenia rodziców.

 

– Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

– W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub nadal dysponowaniem wolnymi miejscami prowadzony drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

 

– W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria uzgodnione z organem prowadzącym, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny.

  

Kryteria drugiego etapu rekrutacyjnego są następujące:

 

1. Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w szkole – dokument potwierdzający – dane potwierdza dyrektor szkoły. (15 pkt.)

 

2. Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują zawodowo lub studiują w trybie dziennym – dokument potwierdzający – zaświadczenie z zakładu pracy obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub zaświadczenie z uczelni. (10 pkt.)

 

3. Dziecko, którego rodzice/rodzic, (prawni opiekunowie/prawny opiekun) poszukują pracy – oświadczenie rodziców. (10 pkt.)

 

4. Dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) preferują nauczanie w mniejszej szkole – prośba rodzica z uzasadnieniem. (10 pkt.)

  

Terminy przyjęć do oddziału przedszkolnego przy SP w Boguszycach

 

DEKLARACJĘ o kontynuacji wychowania przedszkolnego będą przyjmowane w terminie do 28 lutego 2021 roku. Niezłożenie deklaracji w tym terminie przez rodzica (opiekuna prawnego) dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce od dnia 1 września 2021 roku.

  

Harmonogram rekrutacji:

 

 

 

1. Rodzic dziecka, które nie zostało zakwalifikowane do przyjęcia, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica.

 

3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

4. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

5. Odwołania bez uzasadnienia, w tym najniższej liczby punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczby punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym nie będą rozpatrywane.

 

6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

7. Na dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Dane osobowe – zasady postępowania z danymi osobowymi

 

1. Dane osobowe kandydatów są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 

2. Administratorem danych jest szkoła, tworząca zbiory danych o kandydatach.

 

3. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z zajęć wychowania przedszkolnego i uczęszcza do szkoły.

 

4. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

Zadania Komisji rekrutacyjnej 

 • · Określenie  zasad przeprowadzania rekrutacji.
 • · Określenie zadań komisji w sprawie prowadzenia rekrutacji na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym.
 • · Stworzenie procedury postępowania rekrutacyjnego.
 • · Ustalenie wyników naboru  i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • · Przeprowadzenie w przypadku wolnych miejsc  II etapu rekrutacji według harmonogramu.
 • · Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, na podstawie oświadczeń woli rodziców.
 • · Listy, o których mowa w pkt. 3 i 4 - harmonogram rekrutacji, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły (Tablica informacyjna )Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 • · Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

 

Postanowienia końcowe 

 1. Procedura jest dostępna w szkole w sekretariacie szkoły. 

     2. Procedura wchodzi w życie 01.02.2021 roku.

 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGUSZYCACH

w roku szkolnym 2021/2022

zgodna z zarządzeniem nr 11.2021 r. Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

 

z dn. 28 stycznia 2021 r.

 

 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci urodzone w 2014 roku.

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) naukę w klasie pierwszej może także rozpocząć dziecko urodzone w 2015 roku, jeżeli odbyło roczne przygotowanie przedszkolne albo wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej.

3. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmowane są z urzędu, po złożeniu przez rodzica karty zgłoszenia o przyjęcie, a także potwierdzenie miejsca zamieszkania rodzica (dokument potwierdzający – dowód osobisty lub zaświadczenie z Ewidencji Ludności w Gminie Rawa Mazowiecka).

4. Dzieci spoza obwodu szkoły, na wolne miejsca, którymi dysponuje szkoła, przyjmowane są do klasy pierwszej zgodnie z kryteriami określonymi w statucie szkoły oraz pod warunkiem złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) pisemnego wniosku o przyjęcie do szkoły.

5. Dla kandydatów z poza obwodu  do  klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzona jest rekrutacja.

6. Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach.

 

Kryteria rekrutacji:

a)     Kandydat jest mieszkańcem Gminy Rawa Mazowiecka – 20 pkt.

b)     Kandydat nie jest mieszkańcem Gminy Rawa Mazowiecka- 10 pkt.

c)     Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły lub będzie uczęszczało w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja- 10 pkt.

d)     Wielodzietność rodziny kandydata – 10 pkt.

e)     Kandydat, którego miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie - 10 pkt.

f)      Kandydat, którego krewni lub osoby pomagające w sprawowaniu opieki mieszkają w obwodzie szkoły, pracy – 10 pkt.

 

Wymagane dokumenty:

1)     wniosek o przyjęcie kandydata do I klasy,

2)     załączniki:

a)     oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do danej placówki

b)     oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

c)     oświadczenie o zatrudnieniu jednego z rodziców/opiekunów prawnych w obwodzie szkoły

d)     oświadczenie o zamieszkaniu krewnych lub osób pomagających w sprawowaniu opieki w obwodzie szkoły.

 

Terminy przyjęć do klasy I SP w Boguszycach

Harmonogram rekrutacji:

 

 

Procedura odwoławcza

1. Rodzic dziecka, które nie zostało zakwalifikowane do przyjęcia, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica.

3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

5. Odwołania bez uzasadnienia, w tym najniższej liczby punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczby punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym nie będą rozpatrywane.

6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

7. Na dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Dane osobowe – zasady postępowania z danymi osobowymi

1. Dane osobowe kandydatów są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych jest szkoła, tworząca zbiory danych o kandydatach.

3. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z zajęć wychowania przedszkolnego i uczęszcza do szkoły.

4. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Zadania Komisji rekrutacyjnej

 • · Określenie  zasad przeprowadzania rekrutacji.
 • · Określenie zadań komisji w sprawie prowadzenia rekrutacji na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym i pierwszej klasie szkoły podstawowej.
 • · Stworzenie procedury postępowania rekrutacyjnego.
 • · Ustalenie wyników naboru  i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • · Przeprowadzenie w przypadku wolnych miejsc  II etapu rekrutacji według harmonogramu.
 • · Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, na podstawie oświadczeń woli rodziców.
 • · Listy, o których mowa w pkt. 3 i 4 - harmonogram rekrutacji, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły (Tablica informacyjna )Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 • · Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

Postanowienia końcowe

1. Procedura jest dostępna w szkole w sekretariacie szkoły.

2. Procedura wchodzi w życie 01.02.2021 roku.